محورهای پذیرش مقاله دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

محورهای کنفرانس

(جهت ارسال مقاله پژوهشگران گرامی )

کلیه محورها شامل گرایش ها و زیرشاخه های مرتبط نیز می باشد.(برای مشاهده در اندازه اصلی بر روی تصویر کلیک کنید )